Saxton River, Grafton, Vermont

Saxton River, Grafton, Vermont, 20" x 24", oil on canvas 2015


Margret Carde