The Sandias

The Sandias, 24" x 36", oil pastel on panel, 2010

The Sandias, 24" x 36", oil pastel on panel, 2010

Margret Carde